Hajózás

HAJÓZÁS

A folyó a partjain élő népeket kapcsol össze és a folyón történő hajózás jelentős gazdasági feladatot lát el azzal, hogy a nemzetgazdaság által megtermelt árukat a leggazdaságosabb módon szállítani tudja.

A kapcsolatok fenntartása viszont feladatokat szab a vízfolyások fenntartói részére.

Már több mint 250 éve törvények[i] és rendeletek alkotásával igyekeztek a hajózást a vizek kártételei elleni védekezéseket a tulajdon viszonyokat biztosítani.

A hajózási szabályok létesítésével[ii], a dunameti államok és az Igazgatóságok kötelesek figyelembe venni a Dunán való hajózás tekintetében a Bizottság által megállapított nemzetközi alapelveket.

Hazánkban a vízfolyásokon történő fenntartási és védekezési feladatokat a vízügyi szolgálatok látják el.

- A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002.(XII.5.)  GKM rendelet szerint gondoskodik a hajóút kijelöléséről, kitűzéséről, a vízi közlekedés irányítására szolgáló jelek kihelyezéséről és üzemelteti azokat, a Központi Közlekedési Felügyelet rendelkezése alapján kihelyezett jelekkel együtt.

- Ellátja a folyók mederállapotának, folyószabályozási műveinek nyilvántartás szerinti felügyeletét.

- Elvégzi a folyók fenntartási és beruházási feladatait.

- Gondoskodik a hordalék, valamint a hajózást, vagy mederelfajulásokat okozó akadályok felderítéséről és nyilvántartásáról, azok eltávolításáról.

- Gondoskodik az Igazgatóság hajóparkjának, jégtörő hajóinak előírás szerinti karbantartásáról.

- Megrendelők részére vállalkozik folyamszabályozási építési és szállítási szolgáltatás ellátásra.

- Gondot fordít arra, hogy a kezelésükben lévő meder szakaszok jégmegállási helyeiken, a jég károkozás nélkül levonuljon.

- Ellátja az árvíz elleni védekezés és vízminőségi kárelhárítás során vízi szállítások feladatait. 

 

[i] 1764/65. évi XIX. törvénycikk (Márai Terézia): a Garam folyó hajózhatóvá tételéről:Ő szent felsége kegyesen beleegyezett, hogy az 1723. évi XV. törvénycikk foganatosítása végett a Garam folyó is hajózhatóvá tétessék, és a királyi helytartó tanács az országgyűlés berekesztése után, ezt az ügyet az 1751. évi XIV. törvénycikk utasítása szerint foganatba vétesse.

 

[ii] 1949. évi XIII. törvény, a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában, Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről.

JÉGVÉDEKEZÉS

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 17.§(1) pontja a jeges árvíz ellenei védekezést szabályozza és ugyanezen rendelet 5.§-a a védekezési tervek elhelyezéséről intézkedik.

A védekezésre kötelezetteknek 3. § (1) alapján a R. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés keretében jeges árvíz elleni védekezési tervet kell készíteni azokra a folyókra (folyószakaszokra), ahol a jégtorlasz képződés veszélye fennáll, vagy a folyón történő beavatkozással - jégrombolással - a jég megállása megakadályozható

A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítás szerint az igazgatóságok a Dunán 8 és a Tiszán 10 jégtörő, segédjégtörő hajót tart fenn melyek szükség esetén a hazai és szomszédos országok közös érdekű folyószakaszain végeznek jég elleni védekezési munkákat.

A flottákba besorolt jégtörő hajók védekezésre alkalmas állapotban 30 % üzemanyaggal feltankolva felkészülnek a téli jégvédekezésre, gondoskodtak az érvényes hajóokmányokról, a személyzetről továbbá olyan hírközlő eszköz rendelkezésre állásáról, amely biztosítani tudja a hajók egymás közötti és az irányító központok közötti összeköttetését.

A jégtörő flotta december 15. és március 1. közötti időszakban, az Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: OMIT) elrendelése esetén a fenntartó készenlétbe helyezi és melegen tartja. Ezen időszakban a jégtörő hajók egyéb célra csak az OMIT vezetőjének engedélyével vehetők igénybe.

 

A VÍZÜGYI SZERVEZET TULAJDONÁBAN LÉVŐ JÉGTÖRŐ FLOTTA TÉLI VÉDEKEZSÉRE KIJELÖLT ÁLLOMÁSHELYEI

 

VÍZMINŐSÉGI KÁRELHÁRÍTÁS

 

MEDERFENNTARTÁS

 

KITŰZŐ SZOLGÁLAT

 

VÍZRAJZI SZOLGÁLAT HAJÓZÁS

 

Címke: